Tel: +86-0731-27618728
Home> News> Why is the horizontal high-temperature graphitization furnace an important industrial equipment?
March 09, 2024

Why is the horizontal high-temperature graphitization furnace an important industrial equipment?

Horizontal High-Temperature Graphitization Furnace is a horizontal graphitization furnace with industrial production type. It is mainly used for sintering and graphitization of carbon materials, graphitization of PI films, graphitization of thermal conductive materials, sintering of carbon fiber ropes, and sintering of carbon fiber filaments. Sintered graphitization and other materials that can be graphitized in a carbon environment.

The horizontal high-temperature graphitization furnace is an important industrial equipment and plays a key role in the production of carbon materials. Carbon materials are a type of material with high strength, high thermal conductivity, high stability and high temperature resistance. They are widely used in aerospace, electronics, chemical industry, batteries and other fields. Graphitization is one of the key steps in the preparation of carbon materials. It mainly converts raw materials into graphite structures with good thermal conductivity through high-temperature treatment, and improves the mechanical properties and heat resistance of the materials.
Wèishéme shuō wò shì gāowēn shímò huà lú shì yī zhǒng zhòngyào de gōngyè zhuāngbèi? Wò shì gāowēn shímò huà lú shì yī zhǒng jùbèi gōngyè shēngchǎn xíng de wò shì shímò huà lú, zhǔyào yìngyòng yú tàn sù cáiliào de shāojié jí shímò huà,PI mó shímò huà, dǎorè cáiliào shímò huà, tànxiānwéi shéng de shāojié, tànxiānwéi dēngsī de shāojié shímò huà jí qítā kě zài tàn huánjìng xià shímò huà de cáiliào. Wò shì gāowēn shímò huà lú shì yī zhǒng zhòngyào de gōngyè zhuāngbèi, zài tàn sù cáiliào shēngchǎn zhōng qǐ dào guānjiàn de zuòyòng. Tàn sù cáiliào shì yī lèi jùyǒu gāo qiángdù, gāo dǎorè xìng, gāo wěndìng xìng hé nài gāowēn xìng de cáiliào, guǎngfàn yìngyòng yú hángkōng hángtiān, diànzǐ, huàgōng, diànchí děng lǐngyù. Shímò huà shì zhìbèi tàn sù cáiliào de guānjiàn bùzhòu zhī yī, zhǔyào tōngguò gāowēn chǔlǐ jiāng yuánshǐ cáiliào zhuǎnhuà wéi jùyǒu liánghǎo dǎorè xìng de shímò jiégòu, bìng gǎishàn cáiliào de lìxué xìngnéng hé nài rè xìngnéng. Wò shì gāowēn shímò huà lú cǎiyòng wò shì shèjì, kěyǐ shǐ cáiliào zài shímò huà guòchéng zhōng jūnyún shòurè, bǎozhèng cáiliào de zhìliàng hé xìngnéng wěndìng. Gāi lú jùyǒu gāowēn, gāoyā, nài fǔshí děng tèdiǎn, kěyǐ zài gāowēn shímò huà guòchéng zhōng shíxiàn cáiliào de gāoxiào zhuǎnhuà. Tóngshí, gāi lú hái pèibèile xiānjìn de kòngzhì xìtǒng, kěyǐ shíxiàn jīngquè de wēndù kòngzhì hé shíjiān kòngzhì, bǎozhèng shímò huà guòchéng de wěndìng xìng hàn kě kòng xìng. Wò shì gāowēn shímò huà lú zhǔyào yìngyòng yú tàn sù cáiliào de shāojié jí shímò huà. Tàn sù cáiliào shímò huà lú shì jiāng tàn sù cáiliào tōngguò gāowēn chǔlǐ, shǐ qí zhuǎnhuà wéi shímò jiégòu de shèbèi. Shímò huà guòchéng zhōng, cáiliào huì fāshēng jiégòu gǎibiàn, jùyǒu gèng hǎo de dǎorè xìngnéng hé lìxué xìngnéng, nénggòu gèng hǎo de mǎnzú bùtóng lǐngyù de xūqiú. Mùqián, tàn sù cáiliào shímò huà lú zhǔyào yìngyòng yú tànxiānwéi, tànhuà guī, tài jī fùhé cáiliào děng cáiliào de shímò huà. Zài tàn sù cáiliào shímò huà lú zhōng, tànxiānwéi shì yìngyòng zuì guǎngfàn de cáiliào zhī yī. Tànxiānwéi shì yī zhǒng yóu yuánzǐ jí de tànxiānwéi bù gòuchéng de cáiliào, jùyǒu gāo qiángdù, gāo dǎorè xìng hé dī mìdù de tèdiǎn. Tōngguò shímò huà lú de chǔlǐ, tànxiānwéi kěyǐ tígāo qí dǎorè xìngnéng hé lìxué xìngnéng, guǎngfàn yìngyòng yú hángkōng hángtiān, néngyuán, jiànzhú děng lǐngyù. Cǐwài, tànxiānwéi shéng, tànxiānwéi dēngsī děng tànxiānwéi zhìpǐn yě kěyǐ tōngguò shímò huà lú de chǔlǐ dédào yōuhuà dì xìngnéng. Chúle tànxiānwéi, wò shì gāowēn shímò huà lú hái kěyǐ yòng yú qítā kě zài tàn huánjìng xià shímò huà de cáiliào de chǔlǐ. Bǐrú dǎorè cáiliào shímò huà, tōngguò shímò huà lú de chǔlǐ, kěyǐ tígāo dǎorè cáiliào de dǎorè xìngnéng hé wěndìng xìng, shǐ qí gèng hǎo dì yìngyòng yú sànrè, dǎodiàn děng lǐngyù. Lìngwài, yīxiē tèshū cáiliào, rú PI mó, yě kěyǐ tōngguò shímò huà lú de shímò huà chǔlǐ lái tígāo qí xìngnéng, tàkuān qí yìngyòng lǐngyù. Zǒngzhī, wò shì gāowēn shímò huà lú shì yī zhǒng zhòngyào de gōngyè shèbèi, zhǔyào yìngyòng yú tàn sù cáiliào de shāojié jí shímò huà. Tōngguò gāowēn chǔlǐ, yuánshǐ cáiliào kěyǐ zhuǎnhuà wéi jùyǒu liánghǎo dǎorè xìng de shímò jiégòu, yǐ mǎnzú bùtóng lǐngyù de xūqiú. Wò shì gāowēn shímò huà lú zài tàn sù cáiliào shēngchǎn zhōng de yìngyòng yǒu zhuó zhòngyào de yìyì, jiāng wèi tàn sù cáiliào de fǎ zhǎn hé yìngyòng tígōng qiánglì zhīchēng. 971 / 5,000 Why is the horizontal high-temperature graphitization furnace an important industrial equipment?
The horizontal high-temperature graphitization furnace adopts a horizontal design, which allows the material to be heated evenly during the graphitization process, ensuring stable material quality and performance. The furnace has the characteristics of high temperature, high pressure, and corrosion resistance, and can achieve efficient conversion of materials during the high-temperature graphitization process. At the same time, the furnace is also equipped with an advanced control system that can achieve precise temperature control and time control to ensure the stability and controllability of the graphitization process.

Horizontal high-temperature graphitization furnace is mainly used for sintering and graphitization of carbon materials. Carbon material graphitization furnace is a device that converts carbon materials into graphite structure through high-temperature treatment. During the graphitization process, the material will undergo structural changes, have better thermal conductivity and mechanical properties, and can better meet the needs of different fields. At present, carbon material Graphitization Furnaces are mainly used for graphitization of carbon fiber, silicon carbide, titanium-based composite materials and other materials.

In carbon material graphitization furnaces, carbon fiber is one of the most widely used materials. Carbon fiber is a material composed of atomic-level carbon fiber cloth, which has the characteristics of high strength, high thermal conductivity and low density. Through treatment in a graphitization furnace, carbon fiber can improve its thermal conductivity and mechanical properties, and is widely used in aerospace, energy, construction and other fields. In addition, carbon fiber products such as carbon fiber ropes and carbon fiber filaments can also be processed in a graphitization furnace to obtain optimized performance.

In addition to carbon fiber, the horizontal high-temperature graphitization furnace can also be used to process other materials that can be graphitized in a carbon environment. For example, the graphitization of thermally conductive materials can improve the thermal conductivity and stability of thermally conductive materials through the processing of graphitization furnaces, making them better used in fields such as heat dissipation and electrical conductivity. In addition, some special materials, such as PI films, can also be graphitized in a graphitization furnace to improve their performance and broaden their application fields.

In short, the horizontal high-temperature graphitization furnace is an important industrial equipment, mainly used for sintering and graphitization of carbon materials. Through high-temperature treatment, the original material can be transformed into a graphite structure with good thermal conductivity to meet the needs of different fields. The application of horizontal high-temperature graphitization furnace in the production of carbon materials is of great significance and will provide strong support for the development and application of carbon materials.
Share to:

LET'S GET IN TOUCH

 • Tel:

  +86-0731-27618728

 • Mobile:

  +8615273391550

 • Email:

  hejunde@zzyhgyl.com

 • Address:

  Building 2, No. 518 Hongqi Zhong Road, Zhuzhou, Hunan China

 • Follow us:

NEWSLETTER

Sign up for industry alerts, our latest news. thoughts, and insights from Zhuzhou Yuanhang Industrial Furnace Technology Co., Ltd..

Copyright ? 2024 Zhuzhou Yuanhang Industrial Furnace Technology Co., Ltd. All rights reserved. Privacy Policy
We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Send